Informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden FunderMaps B.V.

Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aan FunderMaps B.V. verstrekte opdrachten (hierna te noemen: FunderMaps) te Delft, met uitzondering van de aan FunderMaps verstrekte opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op de levering van standaardsoftware. Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van (standaard) leveringsvoorwaarden van de Opdrachtgever. Afwijkingen van deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen FunderMaps en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld door FunderMaps en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Zij zijn tevens te raadplegen op fundermaps.com.

1. Definities

 • 1.1. Opdrachtgever: de partij die FunderMaps Opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
 • 1.2. Aanbieding: de door FunderMaps aan de (potentiële) Opdrachtgever uitgebrachte aanbieding met vermelding van het resultaat of de resultaten van de opgedragen werkzaamheden.
 • 1.3. Algemene leveringsvoorwaarden: de door FunderMaps gehanteerde algemene leveringsvoorwaarden.
 • 1.4. FunderMaps: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'FunderMaps B.V.'.
 • 1.5. Opdracht: de tussen FunderMaps en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en/of de overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of het leveren van goederen.
 • 1.6. Standaardsoftware: door FunderMaps geleverde software op basis van een 'standaard FunderMaps-licentie'.
 • 1.7. Werkdag: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen in Nederland.
 • 1.8. INCO-voorwaarden: de Internationale Handelsvoorwaarden 2000, opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
 • 1.9. Product: alle beelden, gegevens, producten, geüploade gegevens, geüploade rapporten en documenten, diensten of werken met een licentie van FunderMaps, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatieproducten en digitale datasets.
 • 1.10. Afgeleid product: elk product of elke informatie die door de eindgebruiker wordt afgeleid en ontwikkeld van het Product dat geen bronbeeldgegevens van het Product bevat (met inbegrip van een redelijke facsimile daarvan) en dat onomkeerbaar wordt gewijzigd en losgekoppeld van het Product.
 • 1.11. Product met toegevoegde waarde: een door de eindgebruiker gegenereerd product dat bronbeeldgegevens van het Product bevat (inclusief een redelijke kopie daarvan) en door het Product te wijzigen door middel van hogere bewerkingen, technische manipulaties en/of de integratie van aanvullende gegevens.

2. Gebruik van informatie

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren.
 • Om uw vragen en verzoeken te beantwoorden en klantenservice te bieden.
 • Om onze website en applicaties te personaliseren en te verbeteren.
 • Om u te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en promoties waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving.

3. Delen van informatie

We delen uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen:

 • Met uw toestemming.
 • Met dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren, zoals hosting, gegevensanalyse, klantenservice, e-mailbezorging, marketing en betalingsverwerking.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische processen.
 • In geval van een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van activa, financiering of overname van ons bedrijf of een deel ervan door een ander bedrijf.

4. Delen van informatie

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, verlies of wijziging. We kunnen echter geen absolute veiligheid garanderen.

5. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

6. Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of verzoeken om beperking van de verwerking. Neem contact met ons op via de contactgegevens die in deze Privacyverklaring worden vermeld om uw rechten uit te oefenen.

7. Cookies en andere trackingtechnologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen over uw interactie met onze website en applicaties. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of te verwijderen, maar dit kan de functionaliteit en uw ervaring met onze diensten beïnvloeden.

8. Doorgifte van gegevens buiten de EU

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan dienstverleners die zich buiten de Europese Unie bevinden. We zorgen ervoor dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat passende waarborgen worden getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt" datum bovenaan deze verklaring bij te werken. Uw voortgezet gebruik van onze diensten na het doorvoeren van dergelijke wijzigingen betekent dat u instemt met de bijgewerkte Privacyverklaring.

10. Contact

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via:

FunderMaps B.V.

Melbournestraat 34A, 3047 BJ Rotterdam

info at fundermaps.com

Door onze website te gebruiken en/of onze applicaties en diensten te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens op de manier zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Als u niet instemt met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, gebruik dan onze website, applicaties en diensten niet.