Informatie

FunderMaps biedt gedetailleerd risicobeeld op pandniveau

De funderingskenmerken van gebouwen worden in Nederland niet vastgelegd in de Basisregistratie Gebouwen (BAG). Analyses en inschattingen die in het verleden zijn gemaakt, zijn daarmee gebaseerd op een aanname van het type fundering, zoals op staal of houten palen gefundeerd. Dit is dan gedaan op basis van het bouwjaar van het pand en het globale type ondergrond. Echter, deze inschatting is slechts indicatief en kent een lage betrouwbaarheid.

Om het risico op schade aan funderingen door paalrot te bepalen is het van essentieel belang om te weten of er een houten paalfundering aanwezig is. Hierbij is ook de diepte waarop het hout begint en de mate waarin er sprake is van een te lage grondwaterstand belangrijk. Om het risico op schade aan funderingen op staal gefundeerd te bepalen zijn vergelijkbare uitgangspunten nodig. De samenstelling en eigenschappen van de ondergrond, en de verwachte bodemdaling (of -stijging) zijn tevens zeer belangrijk.

FunderMaps en de registratie van funderingstypes en hun kenmerken

Het dataplatform FunderMaps is in 2017 opgezet om inzicht te krijgen in deze factoren. Het platform werkt samen met verschillende gemeenten, provincies, woningcorporaties, taxatie instituten en de funderings- en bouwkundig onderzoeksbedrijven. Daarnaast verwerkt FunderMaps actief archieven van andere partijen en overheden om inzicht te krijgen in de gebruikte funderingstypes, aanlegniveau van funderingen en kwaliteitsgegevens over heel Nederland maar vooral in gebieden die gevoelig zijn voor funderingsproblemen.

Sinds 2017 is er in Nederland al een indrukwekkend dekkingsgebied opgebouwd waardoor van ca. 35% van alle panden van voor 1970 gegevens over de funderingen bekend zijn.

Kwaliteitsgegevens van funderingen vastgelegd door funderings- of bouwkundig onderzoek

Naast de registratie van funderingstypes en hun kenmerken, legt het platform ook kwaliteitsgegevens van funderingen vast die zijn vastgesteld door funderings- of bouwkundig onderzoek. Het platform bevat ook hoge-resolutie zakkingsdata voor ongeveer 20% van Nederland en bodemdaling gemeten vanuit de satelliet (InSAR), dankzij een samenwerking met een leverancier. Verder is er een Funderingsherstel Register met informatie over 23.000 funderingen die in het verleden zijn hersteld. Gegevens over de ondergrond en grondwaterstanden worden verkregen uit de Basisregistratie Ondergrond van de overheid en worden aangevuld met lokale gegevens zoals extra boringen, modellen en grondwatermeetnetten.

Gedetailleerde risicokaarten op pandniveau gemaakt voor gemeenten

Met behulp van het FunderMaps dataplatform zijn gedetailleerde risicokaarten op pandniveau gemaakt voor gemeenten. Dit levert een gedetailleerd risicobeeld op, gebaseerd op gevestigde onderzoeksgegevens. Dit resultaat onderscheidt zich van de verouderde funderingsviewer die KCAF samen met RvO heeft ontwikkeld en t.o.v. het indicatieve uitgangspunten op Gemeente niveau gepresenteerd in de https://klimaatschadeschatter.nl een gedetailleerd beeld op pandniveau.